Gå til innhold

Aktuelt

Slik jobber OMA med KPA i høringsperioden

OMA ønsker å være en konstruktiv sparringspartner i høringsperioden til kommuneplanens arealdel (KPA) for å bidra til en god plan om fremtidens Oslo. Gjennom tematiske fagmøter vil utkastet gjennomgås i detalj med faglig sparring og dialog mellom ulike aktører, for å samle OMAs innspill og synspunkter.

Arbeidet med KPA i regi av RG kommuneplan ble kickstartet med frokostmøte den 22. august hos Apelin Ramm med mål om å få en god start på OMAs videre arbeid med planen gjennom høringsperioden ved å samle en bredde av aktører fra det offentlige og private for sammen å løfte overordnede problemstillinger for videre diskusjoner og nærmere arbeid. 

I det videre arbeidet, i godt samarbeid med RG boligutvikling og RG områdeutvikling og OMAs øvrige medlemmer, legges det opp til nærmere fagmøter på følgende områder, som avrundes i et større rundebordmøte.  

Overordnet om byform og utnyttelse, funksjonsfordeling, stedsutvikling, områder for utvikling  

Klimakrav, inkl klimagass, overvann, grøntareal, støy  

Arkitektonisk kvalitet og handlingsrom 

Kulturminner, inkl ombruk, hensynssoner etc  

Plankrav, detaljnivå, juridisk oppbygging 

Oppsummering og helhet: summen av ulike krav og føringer 

(med forbehold om evt. justeringer) 

I OMAs videre arbeid med KPA er det nå planlagt for særlige seanser der utkast til plan gjennomgås og diskuteres tematisk gjennom faglig sparring og dialog mellom ulike ressurspersoner med spisskompetanse på de aktuelle felt fra både det offentlige og private inviteres til å delta. I disse møtene legges det opp til å diskutere spesifikke problemstillinger mer i detalj. 

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe ledet av Henrik Taubøll, leder av RG kommuneplan, sammen med Maren Bjerkeng og Ida Hjeltnes, som vil ha ansvar for å koordinere innspill og arrangere de ulike fagseansene. 

  • Hovedhensikten med OMAs prosess med KPA er å bidra til å systematiskere og rette for kunnskapsdeling og faglig sparring på tvers av ulike aktører i høringsperioden, for både å oppklare og spesifisere ulike problemstillinger som har kommet frem i utkastet som nå foreligger. Med overordnet mål fra kommunens side om å skape mer forutsigbarhet i ny plan, er det samtidig viktig å finne en fornuftig balanse mellom detaljering og fleksibilitet for alle parter, poengterer Henrik Taubøll. 

Planen er omfattende og et svært viktig verktøy for OMAs medlemmer. Arbeidet med utkast til kommuneplan vil få en særlig prioritering i OMA gjennom høsten med god involvering fra bredden av medlemsmasse. Herunder særlig innspill fra OMAs 13 områdeforum. 

For nærmere spørsmål eller innspill knyttet til OMAs prosess med KPA, kontakt: 

Henrik Taubøll h.tauboll@haavind.no Tlf 988 60 810 

Maren Bjerkeng maren@aseplinramm.no Tlf 984 76 419 

Ida Hjeltes ida@oslometropolitanarea.no Tlf 913 71 137